வாசியோகா பழகு

வீட்டில் வாசி யோகா " பாடம் பாட்டிக்க விரும்பும் அன்பர்கள் அனைவரும் இந்த  பகுதியில்  உங்கள்
  E mail முகவரி கொடுத்து பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டுகிறேன் .. பாடங்கள் தொடரும் போதும்  முடிந்தாலும்  நீங்கள்  பயிற்சி செய்யும் போது ஏற்படும் சந்தேகங்களுக்கு நான் தொடந்து விடை சொல்வேன் .. அதற்கு உங்கள் தொடர்பும் பதிவும அவசியம் .

User Registration