துரிய நிலை தியானம்


சித்தர்கள் துரிய தியனத்தில் இருப்பதாக சொன்னேன் . , அவர்களிடம் தொடர்பு கொள்ள நீங்களும் துரியா நிலை தியானம் செய்யவேண்டும் என்று சொன்னேன்
.
துரிய நிலை தியானம் என்றால் என்ன ? இது ஒரு உயர் நிலை வாசி யோகம் .
.
"தண்னை தான் தான் அறிந்து பார்க்கும்போது
தத்துவமாய் நின்றதொரு தொண்ணுற்று ஆறு
.".... யூகி முனி

இறைவன் 96 தத்துவங்களாக மாறி மனிதனாக இருக்கிறான் என்பதே "தான் ." . அல்லது நான் . . இந்த 96 தத்துவங்களில் அவத்தை அல்லது அவஸ்தா என்பது உணர்வு நிலை . இந்த உணர்வு நிலை ஐந்து நிலை கலை கொண்டது .

1. ஜாக்கிரத் அல்லது சுய உனர்வுநிலை . அல்லது வழிப்பு நிலை
இந்த நிலையல் எல்ல உறுப்புகளும் செயல் படும் . சுய உணர்வுடன் செயல் படுவீர்கள் . 

2. சொப்பனா அல்லது கனவு னிலை . தூங்கும் போது தூக்கமும் விழிப்பும் அற்ற நிலை . இங்கு கண் , வாய, மூக்கு, செவி , உடல் ஆகிய பொறி ஐந்தும் செயல்படாது ஆனால் பார்த்தல், ருசித்தால், நுகர்தல்,,கேட்டல். உணர்தல் ஆகிய புலன் ஐந்தும் செயல் படும் .
3 சுழுத்தி ஆழ் நிலை தூக்கம் . பொறிகளு புலனும் வேலை செய்யது. . ஆனால் உடலில் சக்தி நிரப்ப படும் . சக்தி நிரம்பியுடன் மீண்டும் விழிப்பு அல்லது கனவு வரும் . 

4. துரியம் .: பொறி புலன் கள் வேலை செய்யாது சக்தி நிரம்பியபின் விழிப்பும் வராது . ஆணால் அதித உன்ர்வு என்ற பிற பஞ்ச உணர்வு நிலை உருவாகும் . அப்பொழுது மூளை இல் காமா அலை என்னும் சிறப்பு அலை உருவாகும் . இது பிரபஞ்ச தொடர்பை ஏற்படுத்தும் . இந்த அலை நிலைஇல் உள்ள பிற சித்தர் களுடன் தொடர்பு ஏற்படும் . இந்தநிலை கோமா நிலையுடன் ஒப்பிடலாம் . கோமா நிலையல் காமா அலை உருவாகாத்து , பிற பஞ்ச தொடர்பு ஏற்படாது . புற தோற்றத்தில் இரண்டும் ஓன்று போல் இருக்கும். 

5. துரியா அதிதம :: இந்த நிலை இறந்தும் இற்வாது போன்ற நிலை . இந்த் நிலை கண்டவர் விண்டது இல்லை . இது மௌனம் என்ற யோகநிலை .. உணர்ந்து பார் என்று திரு மூலர் சொல்கிறார் . .
தியானம் :: அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது வாசி யோகத்தில் ஏழா வது அங்கம் தியானம் . அஷ்டாங்க யோகத்தில் தியான னில்லை அடைந்து அதில் துரிய அவஸ்தை அல்லது துரியா உணர்வுநிலை அடைவது துரியா தியானம் . இந்த துரிய தியானத்தில் சித்தர்களுடன் பேச முடியும்