திருமூலர்

திருக்கையிலாயத்தில் சிவபெருமாண் நந்தி வடிவில் (சிவனும் பார்வதியும்மாய் இணைந்தது இருப்பது நந்தி வடிவு .) இருந்து திரு மூலர் , பதஞ்சலி, வியாக்கிய பாதர் சிவயோக மாமுனி மற்றும் நால்வருக்கு சிவயோகம் கற்று கொடுத்தார் . சிவனிடம் கல்வி கற்றபின் தென் திசை நோக்கி பயணப்பட்டார் . செல்லும் வழியில் திருக்கேதாரம், பசுபதிநேபாளம், அவிமுத்தம் (காசி), விந்தமலை, திருப்பருப்பந்தம், திருக்காளத்தி, திருவாலங்காடு ஆகிய திருத்தலங்களைப் பணிந்தேத்திக் காஞ்சி நகரையடைந்து திருவேகம்பப்பெருமானை இறைஞ்சிப்போற்றி, அந்நகரிலுள்ள சிவயோகியார்களாகிய தவமுனிவர்களுடன் அன்புடன் அளவளாவி மகிழ்ந்தார். பின்னர்த் திருவதிகையையடைந்து முப்புரமெரித்த பெருமானை வழிபட்டுப் போற்றி, இறைவன் அற்புதத் திருக்கூத்தாடியருளும் திருவம்பலத்தினைத் தன்னகத்தே கொண்டு திகழும் பொற்பதியாகிய பெரும்பற்றப்புலியூரை வந்தடைந்தார். எல்லாவுலங்களும் உய்யும்படி ஐந்தொழில் திருக்கூத்து இயற்றியருளும் கூத்தப்பெருமானை வணங்கித் துதித்துச் சிந்தை களிகூர்ந்தார். பசுகரணங்கள் சிவகரணங்களாகிய தூய நிலையில் தம்முள்ளத்தே பொங்கியெழுந்த சிவபோதமாகிய மெய்யுணர்வினால் சிவானந்தத் திருக்கூத்தினைக் கண்டுகளித்து ஆராத பெரு வேட்கையினால் அத்திருத்தலத்தில் தங்கியிருந்தார்.

தில்லைத் திருநடங் கண்டு மகிழ்ந்த சிவயோகியார், அங்கிருந்து புறப்பட்டுக் காவிரியில் நீராடி அதன் தென்கரையினை அடைந்து, உமையம்மையார் பசுவின் கன்றாக இருந்து இறைவனை வழிபாடு செய்து அம்முதல்வனுடன் எழுந்தருளியிருந்து அருள் புரியும் திருவாவாடு துறையை அடைந்தார். திருக்கோயிலை வலம் வந்து பசுபதியாகிய இறைவனை வழிபட்டு, அத்திருப்பதியினை விட்டு நீங்காதொரு கருத்தும் தம் உள்ளத்தே தோன்ற அங்கே தங்கியிருந்தார். ஆவடுதுறையிறைவரை வழிபடுதலில் ஆராத பெருங்காதலையுடைய சிவயோகியார், அத்தலத்தை அகன்று செல்லும் பொழுது காவிரிக் கரையிலுள்ள சோலையிடத்தே பசுக் கூட்டங்கள் கதறி அழுவதைக் கண்டார். அந்தணர்கள் வாழும் சாத்தனூரிலே தொன்றுதொட்டு ஆனிரை மேய்க்கும் குடியிற் பிறந்த ஆயனாகிய மூலன் என்பவன் விடம் தீண்டி இறந்தமையால் அதனைத் தாங்காத பசுக்கள் உயிர் நீங்கிய அவனது உடம்பினைச் சுற்றிச் சுழன்று வந்து மோப்பனவும் கதறுவனமாகி வருந்தின.

siddharyogam.com
மேய்ப்பான் இறந்தமையால் பசுக்களைடைந்த துயரத்தினைக் கண்ட அருளாளராகிய சிவயோகியாரது உள்ளத்தில் ´இப்பசுக்கள் உற்ற துயரத்தினை நீக்குதல் வேண்டும்´ என்றதோர் எண்ணம் திருவருளால் தோன்றியது. ´இந்த இடையன் உயிர்பெற்றெழுந்தாலன்றி இப்பசுக்கள் துயரம் நீங்கா´ எனத் திருவுளத்தெண்ணிய தவமுனிவர், தம்முடைய திருமேனியைப் பாதுகாவலானதோரிடத்து மறைத்து வைத்து விட்டுக் கூடுவிட்டுக் கூடு பாய்தல் (பரகாயப்பிரவேசம்) என்னும் பவன வழியினாலே தமது உயிரை அவ்விடையனது உடம்பிற் புகுமாறு செலுத்தித் திருமூலராய் எழுந்தார். எழுதலும் பசுக்களெல்லாம் தம் துயரம் நீங்கி அன்பினால் அவரது உடம்பினை நாத்தழும்ப நக்கி மோந்து கனைத்து மிகுந்த களைப்பினாலே வாலெடுத்து துள்ளிக்கொண்டு தாம் விரும்பிய இடத்திற் சென்று புல் மேய்ந்தன. திருமூலநாயனார் அதுகண்டு திருவுளம் மகிழ்ந்து ஆனிரைகள் மேயுமிடங்களிற் சென்று நன்றாக மேய்த்தருளினார். வயிறார மேய்ந்த அப்பசுக்கள், கூட்டமாகச் சென்று காவிரியாற்றின் முன்துறையிலேயிறங்கி நன்னீர் பருகிக் கரையேற, அப்பசுக்களைக் குளிர்ந்த நிழலிலே தங்கி இளைப்பாறும்படி செய்து பாதுகாத்தருளினார்.


சூரியன் மேற்றிசையை அணுக மாலைப்பொழுது வந்தது. பசுக்கள் தத்தம் கன்றுகளை நினைத்துத் தாமே மெல்ல நடந்து சாத்தனூரை அடைவனவாயின. அப்பசுக்கள் செல்லும் வழியிலே தொடர்ந்து பின்சென்ற சிவயோகியார். பசுக்கள் யாவும் தத்தமக்குரிய வீடுகளிற் சென்று சேர்ந்த பின்னர் அவ்வூர் வழியில் தனியே நிற்பாராயினர்.


அந்நிலையில், மூலனுடைய மானமிகு மனையறக் கிழத்தியாகிய நங்கை, ´என் கணவர் பொழுது சென்ற பின்னரும் வரத் தாழ்ந்தனரே அவர்க்கு என்ன நேர்ந்ததோ´ என்று அஞ்சியவளாய்த் தன் கணவனைத் தேடிக் கொண்டு சென்று, சிவயோகியார் நின்ற இடத்தையடைந்தாள். தன் கணவது உடம்பிற் தோன்றிய உள்ளுணர்வு மாற்றத்தைக் கண்டு ´இவர்க்கு ஏதோ தீங்கு நேர்ந்திருத்தல் வேண்டும்´ என்று எண்ணி அவரைத் தளர்வின்றி இல்லத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் கருத்துடன் அவருடம்பைத் தொடுவதற்கு நெருங்கினாள். திருமூலராகிய சிவயோகியார், அவள் தம்மைத் தீண்டவொண்ணாதவாறு தடுத்து நிறுத்தினார். தன் கணவனையன்றி மக்கள் முதலிய நெருங்கிய சுற்றத்தார் ஒருவருமின்றித் தனியாளாகிய அவள், அவரது தொடர்பற்ற நிலைகண்டு அஞ்சி மனங் கலங்கினாள். ´உமது அன்புடைய மனைவியாகிய எளியோனை வெறுத்து நீங்குதலாகிய இதனால் எனக்கு எத்தகைய பெருந் துன்பத்தைச் செய்து விட்டீர்´ என்று கூறிப்புலம்பி வாட்டமுற்றாள். அந்நிலையில் நிறைதவச்செல்வராகிய திருமூலர், அவளை நோக்கி ´நீ எண்ணியவாறு இங்கு உனக்கு என்னுடன் எத்தகைய உறவேதும் இல்லை´ எனக் கூறிவிட்டு, அவ்வூரில் அருந்தவர் பலரும் தங்கியிருந்தற்கென அமைந்துள்ள பொதுமடத்திற் புகுந்து சிவயோகத்தில் அமர்ந்திருந்தார்.

siddharyogam.com
தன் கணவனது தன்மை வேறுபட்டதனைக் கண்ட மூலன் மனைவி, அது பற்றி யாரிடத்தும் சொல்லாமலும், தவ நிலையினராகிய அவர் பால் அணையாமலும் அன்றிரவு முழுவதும் உறங்காதவராய்த் துயருற்றாள். பொழுது விடிந்ததும் தன் கணவர் நிலையை அவ்வூரிலுள்ள நல்லோரிடம் எடுத்துரைத்தாள். அதுகேட்ட சான்றோர், திருமூலரை அணுகி அவரது நிலைமையை நாடி, ´இது பித்தினால் விளைந்த மயக்கமன்று´ பேய் பிடித்தல் முதலாகப் பிறிதொரு சார்பால் உளதாகியதும் அன்று; சித்த விகாரக் கலக்கங்களையெல்லாம் அறவே களைந்து தெளிவு பெற்ற நிலையில் சிவயோகத்தில் அழுந்திய கருத்து உடையவராய் இவர் அமைந்துள்ளார். இந்நிலைமை யாவராலும் அளந்தற்கரியதாம்´ எனத் தெளிந்தனர். "இவர் இருவகைப் பற்றுக்களையும் அறுத்து ஞானோபதேசத்தால் பரமர் திருவடியைப் பெற்ற சீவன் முத்தர்களைப் போன்று எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே அறியவல்ல முற்றுணர்வுடையவராக விளங்குகின்றார். ஆகவே முன்னை நிலைப்படி உங்கள் சுற்றத் தொடர்பாகிய வாழ்வில் ஈடுபடுவார் அல்லர்´ என மூலன் மனைவிக்கு எடுத்துரைத்தார்கள். அதுகேட்ட அவள், ´அளவிலாத் துயரத்தால் மயக்கமுற்றாள். அருகேயுள்ளவர்கள் அவளைத் தேற்றி அவளது மனைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள்.


சாத்தனூரில் பொதுமடத்தில் சிவயோக நிலையில் அமர்ந்திருந்த திருமூலர், யோகம் கலைந்து எழுந்து முதல் நாளிலே பசுக்கள் வந்த வழியே சென்று தம் உடம்பினைச் சேமமாக வைத்த இடத்திற்குச் சென்று பார்த்தார். அங்கு அதனைக் காணாதவராகி, அதுமறைந்த செயலை மெய்யுணர்வுடைய சிந்தையில் ஆராய்ந்து தெளிந்தார். பிறைமுடிக்கண்ணிப் பெருமானாகிய இறைவன், உயிர்களிடம் வைத்த பெருங்கருணையாலே அருளிய சிவாகமங்களின் அரும் பொருள்களை இந்நிலவுலகில் திருமூலரது வாக்கினால் தமிழிலே வகுத்துரைக்கக் கருதிய திருவருட்றிறத்தால் சிவயோகியாரது முந்தைய உடம்பினை மறைப்பித்தருளினார். இம்மெய்மையினைத் திருமூலர் தமது முற்றுணர்வினால் தெளியவுணர்ந்தார். அந்நிலையில் தம்மைப் பின் தொடர்ந்து வந்த ஆயர்குலத்தவர்கட்கும் தமக்கும் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லையென்பதை அவர்கட்கு விளங்க அறிவுறுத்தருளினார்; அவர்கள் எல்லாரும் தம்மைவிட்டு நீங்கியபின் சிவபெருமான் திருவடிகளைச் சிந்தித்து அவ்விட்டத்தை விட்டகன்று திருவாவடுதுறைத் திருக்கோயிலை அடைந்தார். அத்திருக்கோயிலில் வீற்றிருந்தருளும் அம்மையப்பராகிய இறைவரை வணங்கி அத்திருக்கோயிலின் மேற்கில் மதிற்புறத்தேயுள்ள அரச மரத்தின்கீழ்த் தேவாசனத்தில் சிவயோகத்து அமர்ந்து, உள்ளக் கமலத்தில் வீற்றிருந்தருளும் அரும்பொருளாகிய சிவபுரம் பொருளோடு இரண்டறக்கூடி ஒன்றியிருந்தார்.


இங்கனம் சிவயோக நிலையில் அமர்ந்திருந்த திருமூலநாயனார் ஊனோடு தொடர்ந்த இப்பிறவியாகிய தீய நஞ்சினாலுளவாம் துயரம் நீங்கி இவ்வுலகத்தார் உய்யும் பொருட்டு சரியை, கிரியை, யோகம் ஞானம் என்னும் நால்வகை நன்னெறிகளும் நால்வகை மலர்களாக விரிந்து விளங்கும் நல்ல திருமந்திரமாலையாகிய நூலை இறைவன் திருவடிக்கு அணிந்து போற்றும் நிலையில்


ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னருள்
நின்றனன் மூன்றினுள் நான்குணர்ந்தான் ஐந்து
வென்றனன் ஆறு விரிந்தனன் ஏழும்பர்ச்
சென்றனன் தானிருந் தானுணர்ந் தேட்டே
என்னும் திருப்பாடலைத் தொடங்கி ஓராண்டுக்கு ஒரு திருப்பாடலாக இவ்வாறு மூவாயிரம் ஆண்டுகள் இவ்வுலகில் சிவயோக நிலையில் அமர்ந்திருந்து மூவாயிரம் திருப்பாடல்கள் அருளிச் செய்தார்.எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் அன்பே உருவானவர் என்பதை தம் பாடல் மூலம் விளக்குகிறார்.அப்பாடல் பின் வருமாறு


அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்தபின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே
இவ்வாராக தமிழ் மூவாயிரமாகிய திருமந்திரத் திருமுறையினை நிறைவுசெய்து சிவபெருமான் திருவருளாலே திருக்கயிலை அடைந்து அம்முதல்வனுடைய திருவடி நீழலில் என்றும் பிரியா துறையும் பேரின்பப் பெருவாழ்வினைப் பெற்று இனிதிருந்தார்.


”குடிமன்னு சாத்தனூர்க் கோக்குல மேய்ப்போன் குரம்பைபுக்கு
முடிமன்னு கூனற் பிறையாளஃன் றன்னை முழுத்தமிழின்
படிமன்னு வேதத்தின் சொற்படி யேபர விட்டெனுச்சி
அடிமன்ன வைத்த பிரான்மூல நாகின்ற அங்கணனே”
என்று திருமூலர் வரலாற்றை நம்பியாண்டார் நம்பிகள் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியில் சுருக்கமாய்க் கூறுகிறார்.


திருமூல நாயனார் குருபூசை: ஐப்பசி அசுவதி
திரு மூலர் செய்த நூல்கள்
திருமூலர் நூல்கள் பல உள்ளன.அவற்றுள் சில நூல்களே அறியப்பட்டுள்ளன.
சிவன் செய்த ஏழு லட்சம் பாடல்களை சுருக்கி பன்னிரண்டு ஆயிரம் பாடினார் . அதை சுருக்கி எட்டாயிராம் பாடல் எழுதினார் . அதை அகத்தியர் பண்ணி ரெண்டாயிரம் நூலுடன் அரங்கேற்றம் செய்தார் . அதை சுருக்கி திரு மந்திரம் மூவாயிரம் என்ற நூலை எழுதினார் . இது சைவர்களின் பத்தாம் திரு முறை நூலாக உள்ளது . சித்தர்களின் அடிப்படை நூலாக உள்ளது .
திருமூலர் வைத்தியம் ஆயிரம் என்றநூல் அக்காலத்தில் அனைத்து சித்த குரு குலத்திலும் கற்று கொடுக்க பட்டது .
திரு மூலர் கருக்கிடை வைத்தியம் 600 என்றநூல் திருமூலர் பிரபஞ்ச பயணம் செய்ததை உள்டக்கியது ..
திரு மூலர் தீச்சாவிதி 200
ஆகியநூல்கள் பதிப்பிக பட்டு உள்ளது . பிற நூல்கள் கிடைக்கவில்லை .
திரு மூலர் பற்றிய செய்திகள்
திருமூலர் பற்றி சித்தர்கள் நூல்கள் சொல்லும் செய்திகளை பார்ப்போம் .
திரு மூலர் சிவனிடம் காரணம்,காமியம் ,சிந்தியம் ,சுப்பிரம்,வீரம் ,வாதுளம் ,காலோத்ரம் ,
மகுடம் யாமளம் ஆகிய ஒன்பது ஆகம நூல்களை கற்றார் . இந்த நூல்களே திருமந்திரம் எழுத அடிப்படை நூல்கள் .
திரு மூலர் பதஞ்ச்சலி யுடன் கல்விகற்றவர் .
திரு மூலர் ஒரு ஆண்ட தவம் இருந்து ஒரு பாடல் எழுதினார் . இப்படி 3000
ஆண்டு தவம் இருந்து 3000 பாடல் கொண்ட திரு மந்திரம் எழுதினார் .
திரு மூலர் பிரபச்ச பயணம் செய்து ௧௦௦௮ அண்டம் உள்ளது என்றார் . அதில் தமிழ்நாடு 9 பூமி 160 வது அண்டம் எண்றார் .
பிற அண்டத்தில் மேல் உலக மனிதர்கள் உள்ளார்கள் என்றும் அவர்களை சந்தித்ததையும் கூறி உள்ளார் .
இறைவனை பற்றிய உண்மைகளை தமிழில் பாட இறைவன் அவரை படைதான் என்கிறார் .
இவர் 60 கோடி சித்துகள் செய்ய அறிந்தவர் . இறைவனாக மாறியவர் .

சோழ் அரசன் சிதம்பர நடராசர் சிலை யை 24 மாத்து தங்கத்தில் சிலை வடிக்க சிற்பிகளிடம் 24 மாத்து தங்கம் கொடுத்தார் .
சிறபிகளால் 24 மாது தங்கத்தால் சிலை செய்ய முடியாம சிலை உடைந்து போனது . மேகவருந்தினார்கள் . திருமூலர் அவர்களிடம் காசு எடை செம்பு கொடுத்து தங்கத் துடன்
சேர்த்து சிலை வார்க்க சொன்னார் . சிலை உறுதியாக வார்க்கப்பட்டது .
சிலையை பார்த்த சோழ் அரசன் . நடராஜர் சிலை சிறிது செம்பு நேரமாக இருப்பதை பார்த்தார் .
சிற்பிகள் தங்கத்தை திருடிய பின் செம்பால் சிலை செய்தனர் என தவறாக குற்றம் சொன்னார் . சிற்பிகளுக்கு மரண தண்டனை விதித்தார் .
இது அறிந்த திரு மூலர் அரசனிடம் சிலையின் எடையைவிட அதிகமான எடைக்கு வெள்ளி பொருள் கொண்டுவர சொன்னார் . . அதை உருக்க சொன்னார் அதில் ௩௦௦௦ திற்கு ஒன்று என்றவிகிதத்தில் பரிகுரு என்னும் மருந்தை சேர்த்தார் , வெள்ளி முழுவதும் தங்கம் ஆனது . அதை பார்த்த அரசன் சிற்பிகளை விடுவித்தான் . அவர்களுக்கு அரசன் வெகுமானம் கொடுத்தானர் . திரு மூலர் மறைந்துவிட்டார் .

போகர் சரக்குவைப்பு 800 என்ற நூலில் பாடல் 82 முதல் 85 வரை சொல்லப்பட்டது .
திரு மூலர் சீடர்கள் வர்க்கம்
திரு மூலரின் முக்கிய சீடர் காலாங்கி . காலங்கியின் முக்கிய சீடர் போகர் . போகரின் முக்கிய சீடர்கள் கருவூரார் ,கொங்கணர் , புலிப்பாணி