அகத்திய நூல்கள்

அகத்தியர்:--அகத்திய நூல்கள் என்பவை அகத்தியர் முனிவர் எழுதியது எனக்குறிக்கப்பட்ட நூல்கள் ஆகும்


வ.எண்-- நூலின் பெயர்-- பொருள்


01 அகத்தியம் இலக்கணம்

02 அகத்தியம் அம்மை சாத்திரம் மருத்துவம்

03 அகத்தியம் 600 

04 அகத்தியம் அனுபோக சூத்திரம் மருத்துவம் 

05 அகத்தியம் 1500

06 அகத்தியம் ஆறாதாரம் எட்டு மருத்துவம்

07 அகத்தியம் இரசமணி 14 யோகம்

08 அகத்தியம் இரசவாதம் 35 இரசவாதம்

09 அகத்தியம் இரத்தினச் சுருக்கம் மருத்துவம்

10 அகத்தியம் இலட்சண காவியம்

11 அகத்தியம் உட்கருவு சூத்திரம் மருத்துவம்

12 அகத்தியம் உபதேச ஞானம் 51 மருத்துவம்

13 அகத்தியம் எட்டு இரசவாதம்

14 அகத்தியம் கரிசல் 300

15 அகத்தியம் கருக்கிடைக் சூத்திரம் 12 இரசவாதம்

16 அகத்தியம் கர்ம காண்டம் 300 மருத்துவம்

17 அகத்தியம் கர்ம காண்டம் 30

18 அகத்தியம் கர்ம சூத்திரம்

19 அகத்தியம் கலைஞான சூத்திரம் 1200 யோகம், இரசவாதம்

20 அகத்தியம் கலைஞான சூத்திரம் 120 யோகம், இரசவாதம்

21 அகத்தியம் கலை ஞானச் சுருக்கம்12 இரசவாதம்

22 அகத்தியம் களங்கு அறுபது வைத்தியம்

23 அகத்தியர் கற்பமுறை சூத்திரம்10 இரசவாதம்

24 அகத்தியர் காயச்சித்தி வழலைச்சூத்திரம் 40 இரசவாதம்

26 அகத்தியர் கிரமபர அட்ட கர்மா மந்திரம்

27 அகத்தியர் குண வாகடம்

28 அகத்தியர் குரு நாடி

29 அகத்தியர் சகல கலை ஞானச் சுருக்கம் 120 மருத்துவம்

30 அகத்தியர் சகலகலை ஞானபீடம் 1200 மருத்துவம்

31 அகத்தியர் சரக்கு நூறு மருத்துவம்

32 அகத்தியர் சர்ப்பாரூடம்

33 அகத்தியர் சவுக்காரத் திறவுகோல் இரசவாதம்

34 அகத்தியர் சவுக்காரத் திறவுகோல் 16 இரசவாதம்

35 அகத்தியர் சாத்திரம் 20 மருத்துவம்

36 அகத்தியர் சாலத் திரட்டு சாலம்

37 அகத்தியர் சூத்திர நிகண்டு 116 மருத்துவம்

38 அகத்தியர் சூத்திரம் 200 வாதம்இரசவாதம்

39 அகத்தியர் சூத்திரம் 205 மருத்துவம்

40 அகத்தியர் சூத்திரம் 5 இரசவாதம்

41 அகத்தியர் சூத்திரம் 50 இரசவாதம்

42 அகத்தியர் சூத்திரம் 48 மருத்துவம், இரசவாதம்

43 அகத்தியர் சூத்திரம் 100 மருத்துவம், இரசவாதம்

44 அகத்தியர் சூத்திரம் 10 சாலம்

45 அகத்தியர் சூத்திரம் 16 மருத்துவம்

46 அகத்தியர் சூத்திரம் 12 மருத்துவம்

47 அகத்தியர் சூத்திரம் 36

48 அகத்தியர் செந்தூரம் 300

49 அகத்தியர் ஞானகாவிய சூத்திரம்ஞானம்

50 அகத்தியர் ஞானகாவியம் ஒன்று ஞானம்

51 அகத்தியர் ஞானகாவியம் 1000

52 அகத்தியர் ஞானம் 100

53 அகத்தியர் ஞானம் முதலியன

54 அகத்தியர் ஞானம் 12 முதலியன

55 அகத்தியர் ஞானம் 36 முதலியன

56 அகத்தியர் ஞானவுலா இரசவாதம்

57 அகத்தியர் தண்டகம் 100

58 அகத்தியர் தீட்சா விதி 200
59 அகத்தியர் தீட்சை நாடி சூத்திரம் மருத்துவம்
60 அகத்தியர் தீட்சை விதி சைவம்
61 அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டு சைவம்
62 அகத்தியர் நயன விதி
63 அகத்தியர் நாலு காண்ட வைத்திய காவியம்
64 அகத்தியர் நிகண்டு 116 இரசவாதம்
65 அகத்தியர் 125 மந்திரம்
66 அகத்தியர் பச்சை 16 மருத்துவம்
67 அகத்தியர் பஞ்ச பட்சி சூத்திரம் சோதிடம்
68 அகத்தியர் பட்சிணி 125 மந்திரம்
69 அகத்தியர் பட்சிணி 132
70 அகத்தியர் பதார்த்த குண சிந்தாமணி
71 அகத்தியர் 16 மருத்துவம்
72 அகத்தியர் பரிபாஷை இரசவாதம்
73 அகத்தியர் பரிபாஷை ஐந்தாங் காண்டம் இரசவாதம்
74 அகத்தியர் பரிபூரணம் 51 ஞானம்
75 அகத்தியர் பற்ப முறை 205
76 அகத்தியர் பின்னூல் 80 மருத்துவம்
77 அகத்தியர் புட்ப மாலிகை 51 இரசவாதம்
78 அகத்தியர் புராண காவியம்
79 அகத்தியர் புனைசுருட்டு 18 மந்திரம்
80 அகத்தியர் பூசாவிதி 200
81 அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 211 யோகம் , இரசவாதம்
82 அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 16 இரசவாதம்
83 அகத்தியர் பூரணம் 400 மருத்துவம்
84 அகத்தியர் மாந்திரிக நிகண்டு சாலம்
85 அகத்தியர் மாந்திரீய காவியம் 1000
86 அகத்தியர் 36 மருத்துவம்
87 அகத்தியர் முப்பு 51 மருத்துவம், இரசவாதம்
88 அகத்தியர் முப்புச் சூத்திரம்200
89 அகத்தியர் முப்பு 16 மருத்துவம்
90 அகத்தியர் முப்பு வகைப்பாடல் இரசவாதம்
91 அகத்தியர் முன்னூல் 80 மருத்துவம்
92 அகத்தியர் மெய்ச் சுருக்க சூத்திரம் 51 இரசவாதம், மருத்துவம்
93 அகத்தியர் மெய்ஞ்ஞானம் 1000 யோகம், மந்திரம்
94 அகத்தியர் யோகம் 6 யோகம்
95 அகத்தியர் யோகம் 16 யோகம்
96 அகத்தியர் லேகிய வகை மருத்துவம்
97 அகத்தியர் லோகநிதி 16 யோகம்
98 அகத்தியர் வழலை 16 இரசவாதம்
99 அகத்தியர் வழலை 30 இரசவாதம்
100 அகத்தியர் வாகட சூத்திரம் 300மருத்துவம்
101 அகத்தியர் வாத காவியத் திறவுகோலாகிய வாத செளமியம்
102 அகத்தியர் வாத காவியம்
103 அகத்தியர் வாத சூத்திரம் 100 இரசவாதம்
104 அகத்தியர் வாதம் 81 இரசவாதம்
105 அகத்தியர் வாதம் 300 மருத்துவம்
106 அகத்தியர் வாலை வாகடம் மருத்துவம்
107 அகத்தியர் வெண்கார மெழுகு இரசவாதம்
108 அகத்தியர் வெண்பா மருத்துவம்
109 அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360 மருத்துவம்
110 அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 3000 மருத்துவம்
111 அகத்தியர் வைத்தியக் கும்மி மருத்துவம்
112 அகத்தியர் வைத்தியச் சூத்திரம் மருத்துவம்
113 அகத்தியர் வைத்தியச் சூத்திரம் 1500 மருத்துவம்
114 அகத்தியர் வைத்தியச் சூத்திரம் 205 மருத்துவம்
115 அகத்தியர் வைத்தியச் சூத்திரம் 81 மருத்துவம்
116 அகத்தியர் வைத்தியச் சூத்திரம் 50 மருத்துவம்
117 அகத்தியர் வைத்தியச் சூத்திரம் 48 மருத்துவம்
118 அகத்தியர் வைத்தியச் சூத்திரம் 100 மருத்துவம்
119 அகத்தியர் வைத்தியச் சூத்திரம் 150 மருத்துவம்
120 அகத்தியர் வைத்தியச் செந்தூரம் 300 மருத்துவம்
121 அகத்தியர் வைத்திய பரிபூரணம் 400 மருத்துவம்
122 அகத்தியர் வைத்தியம் மருத்துவம்
123 அகத்தியர் வைத்தியம் 2000 மருத்துவம்
124 அகத்தியர் வைத்தியம் 100 மருத்துவம்
125 அகத்தியர் வைத்தியம் 150 மருத்துவம்
126 ஆறெழுத்தந்தாதி
127 கேரள சோதிடம் சோதிடம்
128 சடக்கரந்தாதி காவியம்
129 சண்முக சாலம்
130 சத்திசாலம்
131 சிவகீதை
132 சிவகுளிகை
133 சிவசாலம்
134 தக்கணாமூர்த்தி கலைஞானம் 1200யோகம்
135 தக்கணாமூர்த்தி வழலை முப்பது இரசவாதம்
136 துய்ய கேரளம்137 பச்சைவெட்டு 16
138 பஞ்ச காவிய நிகண்டு
139 பரிபாஷைத் திரட்டு
140 பரிபூரணம்
141 பின் எண்பது
142 புராண சூத்திரம்
143 புருஷ சாமுந்திரிகா லட்சணம்
144 பேரகத்தியத் திரட்டு
145 மதிவெண்பா
146 வைத்திய காவியம்
147 வைத்தியக் கும்மி !

--தகவலை பகிர்ந்து கொண்டவர் - திரு தருமராசன் இரா