சித்தர் என்பவர் யார்?

 இந்த வலைத்தளத்தில் உள்ள பாடம் மற்றும் செய்திகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்படும்.  பாடங்களை கற்று பயிற்சி செய்து அதில் வரும் சந்தேகங்களை நேரடியாக  கேட்டு தெளிவுபெறுவதற்காகவே நிறுவப்பட்ட siddaryogam discusion குரூப்பின் Link இதோ
https://t.me/joinchat/AAAAAEKomRN-aMSEFHINbA
https://sites.google.com/a/siddharyogam.com/siddharyogam/home/WhoIsSiddhar.jpgSubpages (21): View All